Mualliflar uchun

Муаллифлар учун

“ФАН ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТАРАҚҚИЁТИ” ЖУРНАЛИДА МАҚОЛА ЭЪЛОН ҚИЛИШ ТАЛАБ ВА ШАРТЛАРИ.
Ҳурматли муаллифлар!
“ФАН ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТАРАҚҚИЁТИ” журналининг таҳририяти шуни сизга маълум қиладики, бошқа оммавий ахборот воситаларида (ОАВ) олдин эълон қилинган мақолага айнан ўхшаш (ўша муаллифлар, сарлавҳа ва мазмун билан) мақолалар қабул қилинмайди.
Ўзбек, рус ёки инглиз тилида ўз мақолаларини таҳририятга топшираётган муаллифлар, ўхшаш мақолаларни таҳририятнинг ваколати ва ёзма рухсатисиз бошқа ОАВда эълон қилмаслик мажбуриятини ўз зиммаларига оладилар. Бундай келишувга риоя қилмаган муаллифлар билан ҳамкорлик қилмаслик ҳуқуқини таҳририят ўзида қолдиришини маълум қилади.
Умумий талаблар. Мақолалар матни таҳририятга компьютерда териб чиқарилган оригинал ва электрон нусхаларда тақдим этилади. Мақоланинг оригинали тоза қоғозда, букланмаган ва тузатишларсиз бўлиши лозим. Компьютерда териб чиқарилган оригинал нусха, электрон нусха билан тўлалигича айнан бир хил бўлиши шарт. Мақола билан унинг электрон варианти СD – дискда, флешкада (вирусларсиз), телеграмм ёки электрон почта орқали қабул қилинади.
Чоп этишга тайёр мақолаларнинг қоғоз варианти таҳририятга муаллифлар томонидан топширилади ёки муаллифнинг манзили (бошқа шаҳарликлар учун) кўрсатилган ҳолда почта орқали узатилади.
Диққат! Мақоланинг охирги бети албатта муаллиф(лар) томонидан имзоланган бўлиши шарт.
Электрон нусха. Мақола Microsoft Office Word (2003, 2010, 2013) матн муҳарририда терилиши лозим!
Мазмуни. Мақолада: ечиладиган муаммо ва масаланинг қўйилиши, тадқиқот объектининг ёритилиши, тадқиқот жараёнида эришилган ютуқ, даража, олинган натижаларнинг янгилиги, уларнинг қўлланилиш соҳалари ўз аксини топган бўлиши лозим.
Мақола хулоса билан якунланиши зарур. Хулоса (хулосалар) матнда алоҳида хат бошидан (абзац) терилиб, унда натижаларнинг янгилиги, амалда тадбиқ этилиши, самарадорлиги ва бошқа якуний маълумотлар мужассамлашган бўлиши керак.
Мақола ҳажми 5–10 бет (расмлар, жадваллар ва библиографик ҳаволалар рўйхати билан бирга) бўлиб, тўлиқ бет билан якунланиши лозим.
Бетларнинг параметрлари. Формат А4 (210×297). Ҳошиялар: ўнг томондан:– 2,5 см, чап томондан: – 2,0 см, юқори ва пастдан – 2,0 см.
Матн: Шрифт – Тimes New Roman, ўлчами – 12 пт., оралиқ – 1 интервал.
Матнни катта (бош) ва қорайтирилган ҳарфлар билан (муаллифларнинг фамилияси ва мақоланинг номи бундан мустасно) териш, шунингдек, кўрсатилган элементларни рамкага жойлаштириш, бошқа шрифтларда териш ва турлича тақлидлар қилишга рухсат этилмайди!
Илмий мақолани “ФАН ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТАРАҚҚИЁТИ” журнали таҳририятига тақдим этишда муаллиф(лар) қуйидагиларнинг мавжудлигига ишонч ҳосил  қилиши зарур:
 • Муаллифнинг хоҳишига кўра мақола ўзбек, рус ёки инглиз тилларининг бирида расмийлаштирилиши мумкин, бироқ бунда қуйидаги маълумотлар албатта ўзбек, рус ва инглиз тилларида бўлиши шарт:
 • мақоланинг номи (ўртадан қорайтирилган бош ҳарфлар билан);
 • муаллиф (лар) нинг Ф.И.О. (ўртадан қорайтирилган ҳарфлар билан)
2) аннотация – ўзбек, рус ва инглиз тилларида (4 – 6 сатр);
3) таянч сўзлар – ўзбек, рус ва инглиз тилларида (10 – 12 та сўз).
 • Ўзбек, рус ёки инглиз тилларининг бирида (оригинал тилида) мақоланинг тўла матни.
 • Оригинал тилида адабиётлар рўйхати.
 • Мақоланинг оригинал тилида муаллифлар тўғрисида тўлиқ маълумот (илмий даражаси ва унвони, лавозими ҳамда ишлаб турган ташкилотнинг тўлиқ номи, боғланиш учун телефон рақами, E-mail ёки телеграмм манзили).
Аннотация: 40–60 сўздан (4–6 сатр) иборат бўлиб, 10 пт курсив ширифт билан терилган ва мақоланинг қуйидаги жиҳатларини ўзида қисқача мужассамлаштирган бўлиши керак: тадқиқот асосий масаласининг қўйилиши ва ишлаб чиқилиши; олинган асосий натижалар; қисқа хулоса.
Асосий матн ўзбек, рус ва инглиз тилларида ёзилган аннотация ва таянч сўзлардан кейин бўш қатор қолдирилган ҳолда жойлаштирилади. Бунда қаторлар ораси – 1 интервал, ҳарфлар ва сўзлар орасидаги интервал – нормал ҳолатда бўлиши лозим. Ички сарлавҳалар сатрнинг ўртасида жойлаштирилади.
Сатр боши 1,25 см.
Матндаги ҳаволалар ва фойдаланилган адабиётлар рўйхати Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2015 йил 20 мартдаги 214/8-сон «Докторлик диссертацияси ва диссертация авторефератини расмийлаштириш қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида»ги қарори билан тасдиқланган “Диссертация ва авторефератларни расмийлаштириш қоидалари”, шунингдек ГОСТ Р 7.0.100– 2018 –  “Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления” асосида белгиланган меъёрларга мувофиқ расмийлаштирилади. Мақолада фойдаланилган манбалар квадрат қавсга олиниб, матнда келиш тартиби бўйича рақамланади, масалан [1].
Изоҳлар: 1. Асосий матнни маъно жиҳатдан изоҳлаш ёки унга қўшимча киритиш асосий матн сатрлари орасига қорайтирилмаган курсив билан расмийлаштирилади, масалан: Изоҳ: (битта изоҳ учун), Изоҳлар (бир неча изоҳ бўлса). У(лар) матндан нуқта орқали ажратилади. Изоҳлар кетма – кет рақамланган бўлиши лозим.
 1. Грант (ххх1) ҳаволалар мавжуд бўлган ҳолда грантга ҳавола асосий матн сатрининг тагидаги тасмага жойлаштирилади (сатр ости изоҳи).
         Формулалар. Сатр орасидаги ва бир сатрли формулалар махсус редакторлардан фойдаланмасдан терилиши лозим. Махсус мураккаб символлар, шунингдек оддий ҳолда териш имкони бўлмаган кўп сатрли формулалар Math Type формулалар редакторида терилиши лозим. Бутун матн давомида математик формулаларни териш бир хил қолипда бўлиши зарур:
 • символларнинг ўлчамлари Math Type редактор стандарти орқали белгилангани бўйича бўлиши лозим;
 • русча ва грекча символлар – тўғри шрифт билан;
 • лотинча – курсив форматда;
Алоҳида сатрларда терилган формулалар сатр ўртасига жойлаштирилади.
Мақоланинг асосий матнида фойдаланиладиган формулаларни расм шаклида қирқиб олиб жойлаштиришга  рухсат этилмайди!
Жадваллар кетма – кет рақамланиши лозим. “Жадвал” сўзи оддий, 12 пт шрифтда терилиб, ўнг томонга текисланади. (масалан, 1-жадвал). Унинг остида жадвалларнинг сарлавҳаси қорайтирилган ҳарфлар билан сатрнинг ўртасига жойлаштирилади. Ҳажми катта бўлган жадваллар алоҳида бетга жойлаштирилади. Бетнинг энидан сезиларли даражада катта ўлчамга эга бўлган жадваллар бетга албом шаклида жойлаштирилади.
Иллюстрациялар. Илюстрациялар ва уларни шарҳловчи ёзувлари матннинг тегишли жойига жойлаштирилиб, уларнинг электрон варианти алоҳида файл кўринишида ихтиёрий оммалашган график форматда (масалан,  jpg, bmp, tiff, ва ҳ.к.) мақолага илова қилинади. Илюстрациялар матнда келиши бўйича қорайтирилган 12 пт курсив шрифт билан  қўштирноқсиз, кетма–кет рақамланиб (масалан, 1-расм), сатрнинг ўртасига жойлаштирилади. Расмлар оригиналдан сканирланган (бунда улар аниқ, контрастли ва ортиқча фонларсиз бўлиши керак) ёки компьютер графикаси воситасида бажарилган бўлиши лозим.
Мақоланинг териб, чиқарилган вариантига қуйидагилар илова қилиниши зарур:
 1. Очиқ матбуотда чоп этиш мумкинлиги тўғрисида эксперт хулосаси.
 2. Ташқи ва ички тақризлар (тақризчилар илмий даражали бўлиши лозим).
Мақолалар ички экспертизадан ўтказилади! Чоп этишга тавсия қилинмаган мақолалар журналда босилмайди ва қайтариб берилмайди.
Материаллар қуйидаги манзил бўйича қабул қилинади: 200100, Бухоро шаҳри, Қ.Муртазоев кўчаси, 15-уй. Тел: 0(365) 223-92-40,  E-mail: fantt_jurnal@umail.uz. Телеграмм: +998 99 7060847
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ «РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»
Уважаемые авторы!
Обращаем Ваше внимание, что редакция научно-технического журна­ла «Развитие науки и технологий» (далее Редакция) не принимает статьи к публикации, если идентичная статья (с теми же авторами, названием и содержанием) уже была опубликована в других СМИ.
Авторы, присылая в Редакцию материалы на узбекском, русском или английском языке, принимают на себя обязательства не передавать подобные материалы для публикации в любые другие СМИ без ведома и письменного согласия редакции.
Редакция оставляет за собой право прекратить дальнейшую работу с авторами, нару­шающими данное соглашение.
Общие требования. Тексты представляются в редакцию в электронном и печатном ви­де. Оригинал должен быть чистым, не помятым, без правок, вписанных от руки. Печатный оригинал должен полностью совпадать с электронным вариантом статьи. Файлы со статьей принимаются на СD–диске, флешке (без вирусов) или по электронной почте.
Статьи в распечатанном виде авторы сдают в редакцию или высылают по почте с указани­ем обратного адреса (для иногородних).
ВНИМАНИЕ! На последней странице обязательно ставится подпись автора(ов) статьи.
Электронная копия. Статья набирается в текстовом редакторе Microsoft Office Word (2003, 2010, 2013).
Содержание. В статье необходимо сформулировать проблему, постановку задачи, отразить объект исследования, достигнутый уровень процесса исследования, новизну полученных результа­тов, область их применения.
Статья должна заканчиваться выводом. Текст вывода набирается отдельным абзацем (абза­цами), в котором акцентируется новизна результатов, эффективность их использования и др.
Объем статьи: 5-10 страниц (включая рисунки, таблицы и библиографические ссылки) и должна заканчиваться полной страницей.
Параметры страницы. Формат А4 (210×297). Поля: правое — 2,5 см, левое – 2,0 см, верхнее и нижнее – 2,0 см.
Текст. Шрифт –Тimes New Roman, размер 12 пт., интервал – одинарный.
Не допускается (!) набирать тексты прописными (заглавными) буквами и жирным шрифтом (кроме авторов(а) и названия статьи), а также размещать все указанные эле­менты в рамках и имитировать оформление набора, выполняемого в журнале.
При представлении научной статьи в журнал «РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» необходимо придерживаться следующего:
 • на узбекском, русском и на английском языках:
 • название статьи (по центру жирным шрифтом прописными буквами);
 • Ф.И.О. автора (ов) (по центру жирным шрифтом строчными буквами);
 • аннотация на узбекском, русском и английском языках (4-6 строк);
 • ключевые слова на узбекском, русском и английском языках (от 10 до 12 слов).
 • полный текст статьи на узбекском или на русском или на английском языке(язык оригинала).
 • список литературы на языке оригинала.
 • Сведения об авторах на языке оригинала полностью (ученая степень, ученое звание, должность и организация всех или одного автора (курсивным шрифтом) кон­тактные телефоны, телеграмм (с полными кодами), Е-mail;
        Аннотация. Аннотация должна иметь объём от 40 до 60 слов (4-6 строк), курсивным шрифтом 10 пт и включать следующие аспекты содержания статьи:
 • постановку задачи исследования и разработки;
 • результаты работы;
 • область применения результатов;
 • выводы.
Основной текст статьи размещается через интервал от аннотаций с ключевыми словами на узбекском, русском или английском языках. Межстрочный интервал — одинарный, межбуквенный и междусловный интервал — нормальный, перенос слов не допускается. Внутренние подзаголовки статьи центрировать.
Абзацный отступ равен 1,25 см.
Ссылки в тексте и список использованной литературы оформляются в соответствии с нормами, утвержденным Президиумом ВАК РУз от 20 марта 2015 г. № 214/8 «Правила оформления диссертации и автореферата» и ГОСТ Р 7.0.100– 2018 –  “Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления”. Ссылки на использованные в статье источники заключают в квадратные скобки и после­довательно нумеруют, например, [1].
Примечания: 1. Смысловые пояснения основного текста или дополнения к нему оформ­ляются в виде внутритекстовых примечаний среди строк основного текста специальной рубри­кой, выделенной светлым курсивом: Примечание: (одно примечание), Примечания (несколько примечаний). Отделяются от текста точкой (если стоят в единственном числе в подбор к тексту примечания). Примечания должны быть последовательно пронумерованы.
 1. При наличии гранта ссылка на грант (ххх1) помещается внизу полосы под строками основного текста (подстрочное примечание).
Формулы. Простые внутри строчные и однострочные формулы должны быть набраны без использования специальных редакторов. Специальные сложные символы, а также многострочные формулы, которые не могут быть набраны обычным образом, должны быть набраны в редакторе формул Math Туре. Набор математических формул в пределах всего текста должен быть едино­образен:
— размеры символов определяются стандартными установками Math Туре (Размер-Опре­делить — Заводские),
— русские и греческие символы — прямым шрифтом,
— латинские — курсивом.
Формулы, набранные отдельными строками, располагают по центру.
Не допускается (!) форулы в виде рисунка, набор в основном тексте статьи простых латинских, греческих или специальных символов в редакторе формул.
Таблицы должны быть последовательно пронумерованы. Слово «таблица» набирается обычным с выравниванием вправо, шрифтом 12 (например, Таблица 1), ниже — заглавие таблицы (набирается жирным шрифтом по центру). Если таблица имеет большой объем, она может быть помещена на отдельной странице, а в том случае, когда она имеет значительную ширину — на странице с альбомной ориентацией.
Иллюстрации. Иллюстрации и подписи к ним должны быть вставлены в текст статьи и дополнительно прикреплены отдельным файлом любого распространенного графического фор­мата (например, jpg, bmp, tiff, и т. п.). Иллюстрации последовательно пронумеровываются жир­ным курсивом шрифтом без кавычек с выравниванием по центру (например, Рис. 1). Могут со­держать подрисуночную подпись, шрифтом 12 пт. Рисунки могут быть сканированы с оригинала (в этом случае они должны быть четкими, контрастными, без лишнего фона) или выполнены средствами компьютерной графики. Цветные иллюстрации не принимаются.
К печатному варианту статьи необходимо приложить:
 1. Экспертное заключение о возможности открытой публикации.
 2. Внешнюю и внутренную рецензию (рецензент должен иметь ученую степень).
Статьи проходят внутреннее рецензирование! Отклоненные материалы не возвращаются.
Материалы принимается по адресу: 200100, г. Бухара, ул. К.Муртазоева, д.15,
Тел: 0(365) 223-92-40,     E-mail: fantt_jurnal@umail.uz,
Телеграмм: +998 99 7060847
Мақолани расмийлаштиришга мисол.
(Пример оформления статьи)
UDK 66.091.2
SALITSIL KISLOTA AMIDI TUZINING AMINOBUTAN KISLOTA BILAN SINTEZI
 1Niyazov L.N., 2Brel А.К., 1Bahromov H.Q.
 1Abu Ali bin Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti,
2Volgograd davlat tibbiyot universiteti
Annotatsiya. Maqolada salitsil kislotadan xlorangidridi va uning asosida 4-aminobutan kislota bilan hosilalari sintez qilinganligi izohlangan. Moddalarning suvda eruvchanligini oshirish uchun dikaliyli tuzi olinganligi bayon etilgan. Moddalarning strukturasi YaMR 1N-spektroskopiya Varian Mercury 300 spektrometrida va suyuqlanish haroratini kapillyar usuli Melting point SMP-30 da (Volgograd davlat tibbiyot universiteti) olingan.
Kalit so‘zlar. salitsil kislota, sintez, 4-aminobutan kislota, tuz, bilologik faol modda.
 СИНТЕЗ СОЛИ АМИДА СЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ С АМИНОБУТАНОВОЙ КИСЛОТОЙ
 1Ниязов Л.Н., 2Брель А.К., 1Бахромов Ҳ.Қ.
 1Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али бин Сино,
2Волгоградский государственный медицинский университет
 Аннотация. Синтезирован хлорангидрид салициловой кислоты и его производное с 4-аминобутановой кислотой. Для увеличения растворимости веществ в воде была получена дикалевая соль. Строение веществ получено методами ЯМР-1N-спектроскопии на спектрометре Varian Mercury 300 и капиллярным методом определения температуры разжижения при температуре плавления SMP-30 (ВолгГМУ).
Ключевые слова. Салициловая кислота, синтез, 4-аминобутановая кислота, соль, биологически активное вещество
 SALE SYNTHESIS OF SALICYLIC ACID AMIDE WITH AMINOBUTANIC ACID
 1Niyazov L.N., 2Brel A.K., 1Bahromov H.Q.
 1Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali bin Sino,
2Volgograd State Medical University
 Annotation. Synthesized salicylic acid chloride and its derivative with 4-aminobutanoic acid. To increase the solubility of substances in water, a dipotassium salt was obtained. The structure of the substances was obtained by NMR-1N-spectroscopy on a Varian Mercury 300 spectrometer and by the capillary method for determining the liquefaction temperature at the melting point SMP-30 (Volgograd State Medical University).
Keywords. Salicylic acid, synthesis, 4-aminobutanoic acid, salt, biologically active substance
 Kirish. Bugungi kunda dorivor moddalarni sintez qilish kimyo fanining dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi [1]. O‘simliklardan olingan fenolning birikmasi, ya’ni salitsil kislotasi va uning hosilalari umumiy holda salitsilat deb nomlanib, og‘riqni, isitmani va yallig‘lanishni kamaytirish uchun qadimdan ishlatilgan [2-4]. Eramizdan avvalgi uchinchi asrga oid yozuvlarda Gippokrat og‘riq va isitmani yengillashtirish uchun tarkibida salitsilat saqlagan majnuntol po‘sti va barglarini qo‘llagan [5]. Eng yaxshi ma’lum bo‘lgan salitsilat bu – aspirin sifatida tanilgan atsetilsalitsil kislotasi. Yallig‘lanishga qarshi, antipiretik va analgetik ta’siridan tashqari [6-8] aspirinni profilaktik iste’mol qilish yurak xuruji, insult va ayrim saraton kasalligining xavfini kamaytiradi [4, 9, 10].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yechiladigan muammo va masalaning qo‘yilishi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eksperiment va olingan natijalarning tahlili.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olingan natijalarning qo‘llanilish sohalari.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xulosa (lar)
……………………………………………………………………………………
Foydalanilgan adabiyotlar
 1. Niyazov L.N., Brel A.K., Baxromov H.Q., Gapurov U.U. 4-gidroksibenzoy kislotaning aminokislotalar bilan hosilalari sintezi va ularning potensial farmakologik xossalari // Tibbiyotda yangi kun. 2020. – 2 (30/2). – B.50-52.
 2. Vane J. R. Inhibition of prostaglandin synthesis as a mechanism of action for aspirin-like drugs // Nature new biology. Т., 1971. – 231. №25. – P.232-235.
 3. Weissmann G. Aspirin // Scientific American. Т., 1991. – 264. №1. – P.84-91.
 4. Vlot A. C., Dempsey D. M. A., Klessig D. F. Salicylic acid, a multifaceted hormone to combat disease // Annual review of phytopathology. 2009. – Т. 47. № 3. – P.177-206.
 5. Aboelsoud N. H. Herbal medicine in ancient Egypt // Journal of Medicinal Plants Research. – Т., 2010. – № №2. – P.082-086.
 6. Mitchell A. G., Broadhead J. F. Hydrolysis of solubilized aspirin // Journal of pharmaceutical sciences. Т., 1967. –56. – №10. – 1261-1266.
 7. Rowland M. et al. Kinetics of acetylsalicylic acid disposition in man // Т., 1967. –215. – №5099. – P. 413-414.
 8. Ekinci D., Şentürk M., Küfrevioğlu Ö. İ. Salicylic acid derivatives: synthesis, features and usage as therapeutic tools // Expert opinion on therapeutic patents. Т., 2011. –21. – №12. –P.1831-1841.
 9. Rothwell P. M. et al. Long-term effect of aspirin on colorectal cancer incidence and mortality: 20-year follow-up of five randomised trials // The Lancet. Т., 2010. –376. – №9754. –P.1741-1750.
 10. Armitage J. et al. Aspirin for the older person: report of a meeting at the Royal Society of Medicine, London, 3rd November 2011 // Е Т., 2012. –P.6.
Niyazov Laziz Nurxonovich – PhD, Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti “Tibbiy kimyo” kafedrasi mudiri, Tel.: +998936237623 (с), E-mail: laziznn@mail.ru
Brel Anatoliy Kuzmich – kimyo fanlari doktori, professor. Volgograd davlat tibbiyot universiteti “Kimyo” kafedrasi mudiri. Tel.: +998936237623 (с), E-mail: laziznn@mail.ru
 Bahromov Hasan Qayumovich – Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti “Tibbiy kimyo” kafedrasi assistenti. ), Tel.: +998936237623 (с), E-mail: laziznn@mail.ru
 Фойдаланилган адабиётларнинг ёзилиш намуналари
 1. Китобва туркум нашрлари
1.1. Бир томлик китоблар, монографиялар, дарсликлар, мақолалар тўплами.
а) бир муаллифнинг: Марчук Г.И. Ҳисоблаш математикасининг усуллари. — Новосибирск: Наука. 1983. — 196 б.
б) бутун манбага ҳавола: Годунов С.К., Рябенький В.С. Разностные схемы (введение в теорию). Учеб. пособие для ВУЗов. — М.: Наука, 1992. — 399 б.
в) икки муаллифнинг: Годунов С.К., Рябенький В.С. Введение в теорию разностных схем. — М.: Физматгиз, 1982. — 168 б.
г) уч муаллифнинг: Кошляков Н.С., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. Математик физиканинг дифференциал тенгламалари. — М.: Физматгиз, 1962. — 67 б.
д) тўрт муаллифнинг: Естественные составляющие метеорологических полей / Мещерская А.В., Руховец Л.В., Юдин М.И., Яковлева Н.И. — Л.: Гидрометеоиздат, 1970. — 199 б.
е) муаллифлар жамоаси учун: Планирование, организация и управление транспортным строительством / А.М. Коротеев, Т.А. Беляев ва б.; А.М. Коротеев таҳрири остида — М.: Транспорт, 1989. — 286 б.
1.2. Кўп томлик китоблар
а) бутун манбага ҳавола: Флетчер К. Вычислительные методы в динамике жидкостей. В 2-х т. — М.: Мир, 1991. — 504 б.
б) алоҳида томнинг тавсифи: Седов Л.И. Механика сплошной среды. В 2-х т. — М.: Наука, 1983. Т.1. Б. 114—125.
 1. Диссертация ва диссертация автореферати
2.1. Кузнецов Ю.И. Построение информативного базиса в задачах общей циркуляции отмосферы: Дис… канд. физ.—мат. наук. — Новосибирск: ВЦ СО РАН, 1997. — 134 б.
2.2. Фролов В.В. Теоретические проблемы правового регулирования специальных экономических зон: Автореф. дис… канд. юр. наук — М.: МГУ, 1997. — 22 б.
 1. Журналлардаги мақолаларга ҳаволалар
3.1. Бахвалов Н.С. К оптимизации методов решения краевых задач при наличии пограничного слоя // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. — 1969. — № 4 (9). — Б. 841—859.
 1. Илмий ишлар тўпламларига ҳаволалар
4.1. Интеллектуальное общение с ЭВМ: Сб. науч. тр. ТашГУ. — Ташкент, 1986. — 270 б.
 1. Симпозиум ва конференция ишларига ҳаволалар
5.1. Петров С.М. Влияние конечной скорости распространения поперечной волны на динамическое поведение высокого сооружения // IV Российская конф. по сейсмостойкому строительству: Тез. докл. — М., 2001. 55 б.
5.2. Иванов П.К. Алгоритм исследования колебаний осесимметричных сооружений с динамическими гасителями // Перспективные информационные технологии: Тез. докл. респ. науч. конф. 21-22 мая 2002. — Ташкент, 2002. 132-133 б.
 1. Депонентлаштирилган илмий ишларга ҳаволалар
6.1. Соатов У.А. Необходимое и достаточное условие существования решения частично интегрального уравнения с вырожденными ядрами. — Т.: 1997. 29 б. — Деп. в ГФНТИ ГКНТ РУз 01.10.97. № 2677-97.
 Примеры оформления использованных литератур
Описание целого документа
1
Описание официальных документов
1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993. – 64 с.
2. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР: офиц. текст: по состоянию на 15 ноября 2001 г. / Министерство юстиции Российской федерации. – М., 2001. – 159 с.
3. О федеральном бюджете на 2006 год: ФЗ от 26.12.2005 г. № 189 – ФЗ // Российская газета. – 2006. – 29, 30 декабря. – С. 48.
4. О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы: указ от 31.12.2005 г. № 1574 //Российская газета. –2006. – 12 января. – С. 10–12.
2
Книга одного автора (монография)
Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования. От деятельности к личности [Текст]: учеб. пособие для студ. обуч. по направлению и спец.психологии / С.Д.Смирнов. – 3-е изд., стер. – М.: Aкадемия, 2007. – 394 с.
3
Книга двух авторов
Сенько, Ю. В. Педагогика понимания [Текст]: учеб. пособие для слушателей системы дополнительного профессионального пед. образования / Ю.В.Сенько, М. Н. Фроловская. – М.: Дрофа, 2007. – 191 с.
4
Описание книги трёх авторов
Байбородова, Л. В. Дополнительное образование детей как система психолого-педагогического сопровождения развития ребенка [Текст]:монография /Л. В. Байбородова, А. В. Золотарева, Л. Н. Серебренников.- Ярославль: Изд-во ЯГПУ,2009.-220 с.
Сластенин, В. А. Педагогика [Текст]: учеб. пособие для вузов / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. – 4-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2005. – 566,[1] с.
5
Описание книги четырёх и более авторов
Педагогика [Текст]: учеб.пособие по дисциплине
«Педагогика и психология» (ч.1 «Педагогика») для студ. высш. учеб. заведений / [Б.З. Вульфов и др.]: под ред П.И. Пидкасистого. – М.: Высш. образование, 2007. – 431 с.
6
Описание тома из многотомного издания
Большая Российская энциклопедия [Текст]: [в 30 т.]. Т.12: Исландия — Канцеляризмы . – М.: Большая Рос. Энцикл., 2008. – 766,[2] с. или
Большая Российская энциклопедия [Текст]: [в 30 т.].– М.: Большая Рос. Энцикл., 2008. – Т.12: Исландия — Канцеляризмы . – 766,[2] с.
7
Тезисы докладов или материалы научных конференций
Экономический потенциал студенчества в региональной экономике [Текст]: материалы конф. / [науч. ред. А.Ю. Кравчук]. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. – 182 с.: табл.
Математика, физика, информатика и методика преподавания [Текст]: материалы конференции «Чтения Ушинского» физ.-матем.фак / [ред.кол.:Т.Н. Карпова (отв.ред.) и др.]. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2007. – 224 с.
8
Сборник статей.
Труды по русской истории [Текст]: сб. статей в память о 60-летии Игоря Васильевича Дубова / ред. Ю. Г. Алексеев и др. – М.: Парад, 2007. – 614 с.: ил.
9
Описание диссертации
Морозова, Т. А. Социально-ориентированная модель экономического образования менеджера[Текст]: дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : 13.00.08 / Морозова Т. А.; Ярославский гос.пед.ун-т им. К.Д.Ушинского. — Ярославль: Б.и., 2008. — 244 л.
10
Описание автореферата диссертаций
Морозова, Т. А. Социально-ориентированная модель экономического образования менеджера [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : 13.00.08 / Морозова Т. А. .; Ярославский гос. пед. ун-т им. К.Д. Ушинского. – Ярославль: Б.и., 2008. – 23 с.
11
Описание книги на иностранном языке
Spears, R.A. Dictonary of American Slang and Colloquial Expressions/R.A.Srears. –Special ed.–London:Oxford–Press, 1991. – 528 p.
Описание составной части документа (статья из журнала, сборника)
11
Описание статьи одного автора
1) Новичков, В. Содержание и семантика принципов общей дидактики [Текст] // Родительское собрание. – 2008. – № 2. – С. 39-59. 2)Рудакова, Л. В. Развивающее общение в процессе обучения математике [Текст] / Л.В. Рудакова // Педагогическая культура «Школы практического гуманизма». – М., 2008. – С. 128-134.
12
Описание статьи двух авторов
1) Попов, А.А. Педагогическая антропология в контексте идей самоопределения [Текст] / А.А. Попов, И.Д. Проскуровская //Вопросы образования. – 2007. – № 3. – С. 186-198.
2) Чернова, Н.А. Практика оценки качества образования на муниципальном уровне [Текст] / Н.А. Чернова, О. Г. Красношлыкова // Современный мир. Современное образование. Проблемы, тенденции развития, подходы. – М., 2007. – С. 272-284.
13
Описание статьи трёх авторов
Потапова, Р.К. К опыту создания баз данных неологизмов молодежной речи конца ХХ – нач. ХХI в. [Текст] / Р.К. Потапова, В.В. Потапов, К.А. Тихонова // Вестник МГУ. Сер. Филология. – 2003. – № 5. – С.117-127.
14
Статья из сборника
Старостина, О.Г. Социальное проектирование как инструмент развития образовательных учреждений [Текст] /О.Г. Старостина // Инновационная сельская школа. – М., 2006. – С. 152-162.
Добродомов, И.Г. Ещё раз об этимологии слова олух / И.Г. Добродомов // Этимология.2000-2002 / РАН; отв. ред. Ж.Ж. Варбот. – М.: Наука, 2003. – С. 120-126.
Электронные ресурсы
15
Ресурсы локального доступа
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф.. зв. дан. и прикладная прог. ( 546 МБ). – М.: Большая Рос. энцикл. и [др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск. (СD-ROM): зв., цв. ; 12 см. + рук. пользователя (1л.)
Александра и Наполеон [Электронный ресурс] : история двух императоров / Музей-панорама «Бородинская битва», Интерсофт. – Электрон, дан. – М.: Интерсофт, сор. 1997. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM): зв. цв., 12 см.
16
Ресурсы удаленного
доступа
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий РГБ; ред. Т.В. Властенко; Web-мастер Н.В. Козлова. – Электрон, дан. – М.: Рос. гос. б-ка, 1997. – Режим доступа: http//www.rsl.ru, свободный. – Загл. С экрана. – Яз. рус., англ.
Scroll to top
Slot Online Terpercaya Agen Togel Situs Togel Togel Resmi Togel Bri Agen Toto aplikasi slot online terpercaya agen togel terpercaya situs slot situs togel toto macau slot terpercaya bo togel hadiah terbesar bet 100 judi togel situs togel resmi